Estació d’inserció de casquillos

L’estació està incorporada en una injectora, i està composta per una estació d’inspecció per visió, una estació dosificadora de casquillos i una E.O.A.T. Aquesta realitza la dosificació mitjançant un vibrador i un cilindre pneumàtic, i mitjançant el sistema de visió realitza la inspecció de les peces.

Tot seguit, amb un robot cartesià, s’extreuen dos inserts conjuntament, per dipositar-los en una caixa OK si s’accepta la peça o en una caixa NOK si no s’accepta.